Karpatský euroregión: Informácie týkajúce sa VI. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty

Dňa 20. januára 2021 sa uskutočnilo šieste zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, na ktorom boli schválené na spolufinancovanie ďalšie mikroprojekty. V súvislosti so situáciou spojenou s pandémiou Covid-19 prebehlo zasadnutie on-line formou.

 

Hlavnou témou zasadnutia bolo schvaľovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty predložené počas IV. výzvy v rámci strešných projektov realizovaných Karpatským euroregiónom v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom.

Výbor pre mikroprojekty schválil na spolufinancovanie 14 žiadostí (s odporučeniami)
v celkovej hodnote 616.337,85 EUR z EFR, ktoré boli predložené počas IV. výzvy v rámci 1. osi – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a 7 žiadostí (s odporučeniami) v celkovej hodnote 268.672,32 EUR z EFRR predložených počas IV. Výzvy v rámci 3. os – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Výbor pre mikroprojekty rozhodol aj o zriadení rezervného zoznamu projektov, ktorých zazmluvnenie bude možné v prípade vzniku úspor.

Na zasadnutí boli schválené aj zmeny dokumentov týkajúcich sa mikroprojektov (Príručky pre mikroprijímateľa, Rokovacieho poriadku Výboru pre mikroprojekty) a harmonogramu prác na rok 2021.

Prezentujeme zoznamy mikroprojektov schválených na spolufinancovanie a zahrnutých do rezervných zoznamov v rámci strešných projektov s názvami „Spája nás príroda a kultúra” a „Spoločné odborné vzdelávanie v poľsko-slovenskom pohraničí” Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.